brak obrazka

Projekt nr RPMA.09.01.00-14-c109/19
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Głównym celem projektu „W rodzinie siła!” jest wzrost efektywności społeczno-zawodowej uczestników, tj. mieszkańców dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Wsparcie w ramach projektu „W rodzinie siła” jest kierowane w szczególności do rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodziców bezrobotnych chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Łącznie wsparciem zostanie objętych 40 osób, 25 osób wraz z ich otoczeniem (w tym
min. 2 osoby z niepełnosprawnością).

Realizację celu projektu planuje się poprzez narzędzia aktywnej integracji społecznej, zdrowotnej i zawodowej.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia pracowników socjalnych, psychologa, doradcy zawodowego, asystenta rodziny a także wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej i kompetencji społecznych, zajęciach dla rodzin z dziećmi do 3 roku życia oraz grupie wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 16.

Projekt jest realizowany w okresie od X 2019 r. do IX 2022 r. w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Osobistego „Przystań”.

Wartość projektu „W rodzinie siła!” wynosi 442 000 PLN w tym wysokość dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
to 353 600 PLN, wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy wynosi88 400 PLN.

Projekt „W rodzinie siła!” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu
nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

.

.

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

Izabela Mleczko
Koordynator projektu „W rodzinie siła!” 

e-mail: i.mleczko@opsrembertow.waw.pl

tel. 22 2773439

Katarzyna Seręga

Wsparcie koordynatora projektu „W rodzinie siła!” 

e-mail: k.serega@opsrembertow.waw.pltel. 22 2773433