więcej o funduszach »

Opis projektu systemowego 2008


Projekt systemowy
„Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy”

Informacje dotyczące projektu:

Okres realizacji: 01.07.2008 - 31.12.2008
Wartość całkowita projektu w 2008: 108 166,00 zł
Wkład m. st. Warszawy: 11 357,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 96 809,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe


W 2008 r. realizując projekt „Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy” postawiliśmy sobie, jako cel główny, aby nasi podopieczni nabyli umiejętności zwiększające ich szanse na rynku pracy, a młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym wzmocniła integrację z otoczeniem.

W ramach ww. celów ogólnych wyróżniliśmy cele szczegółowe, a mianowicie postawiliśmy na:

 • zwiększenie dostępu do wsparcia psychologicznego umożliwiającego reintegrację społeczną,
 • zdobycie lub zwiększenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających naszym beneficjentom podjęcie pracy,
 • nabycie wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy,
 • wzrost wiedzy dotyczącej osobistego potencjału i predyspozycji zawodowych młodzieży z terenu Wygody.

Przed podjęciem działań określiliśmy grupy osób, do których chcieliśmy dotrzeć. I tak, biorąc pod uwagę dostępne nam instrumenty wskazaliśmy 7 osób, które objęliśmy kontraktami socjalnymi, co miało według naszych założeń zaowocować u tych osób wyrównaniem szans w dostępie do rynku pracy lub pomocy psychologicznej i specjalistycznej.

Natomiast Programem Aktywności Lokalnej objęliśmy 10 osobową grupę młodzieży w wieku 15 -25 lat, zamieszkującą teren Wygody oraz jej otoczenie. Wybraliśmy właśnie tych młodych ludzi, ponieważ w ich okolicy nie ma świetlic pracy popołudniowej.

Następnie wskazaliśmy sobie rezultaty, jakie chcieliśmy osiągnąć:

 • W ramach kontraktów socjalnych:
  • 7 osób miało zawrzeć kontrakty socjalne,
  • 4 osoby miały uzyskać zaświadczenia o udziale w warsztatach umiejętności wychowawczych, terapii odwykowej, bądź rodzinnej,
  • 5 osób miało uzyskać certyfikaty ukończenia szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 • W ramach Programu Aktywności Lokalnej:
  • miało odbyć się 150 h zajęć dla młodzieży,
  • 9 osób miało zakończyć udział w warsztatach preorientacji zawodowej,
  • 9 osób uzyskałoby dzięki warsztatom indywidualną ocenę odnoszącą się do ich preorientacji zawodowej.

Dzięki tym naszym pracom założyliśmy, iż u 60 % uczestników:

 • zwiększą się umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • zwiększą się umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania trudności życiowych,
 • zwiększy się zaangażowanie w naukę, czy podjęcie pracy,
 • zwiększy się gotowość i motywacja do aktywnego poszukiwania pracy.

Takie były nasze założenia.

Rok 2008 już się zakończył, dzięki czemu mamy możliwość przedstawić rzeczywiste rezultaty jakie osiągnęliśmy i każdy z Państwa będzie mógł samodzielnie ocenić, czy sprostaliśmy założonym celom. Do pomocy przy realizacji naszych działań zatrudniliśmy dodatkowego pracownika socjalnego, pedagoga ulicy oraz streetworkera. Jesteśmy przekonani, że w dużej mierze udało nam się sprostać oczekiwaniom naszych beneficjentów. Poniżej wskazujemy wyniki naszych działań podjętych w 2008 roku.

W ramach kontraktów socjalnych, wykorzystując instrumenty aktywnej integracji:

 • Zawodowej – zorganizowaliśmy 1-dniowe szkolenie „Jak założyć własną działalność gospodarczą” dla 4 uczestników kontraktów;
 • Edukacyjnej – sfinansowaliśmy:
  • trzymiesięczne czesne w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dla 1 uczestniczki kontraktu socjalnego,
  • 5 kursów zawodowych, w tym: kurs na operatora wózka widłowego, kurs bukieciarstwa, kurs wizażu i stylizacji, kurs komputerowy oraz kurs na kucharza.
 • Zdrowotnej – sfinansowaliśmy spotkania terapeutyczne z zakresu leczenia odwykowego, konsultacje logopedyczne oraz dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych;

W ramach Programu Aktywności Lokalnej skupiliśmy się na budowaniu kontaktu z naszymi podopiecznymi. W zorganizowanych przez nas warsztatach mających na celu odkrycie u każdego z naszych beneficjentów preferencji zawodowych wzięło udział szesnastu młodych ludzi. Warsztaty obejmowały diagnozę potencjału zawodowego oraz konsultacje z doradcą zawodowym. Zorganizowaliśmy czas wolny młodzieży w wieku 15 – 25 lat. Odbyło się ponad 190 h zajęć i spotkań z dziesięcioosobową grupą młodzieży oraz ich otoczeniem. Przeprowadziliśmy również konsultacje z rodzinami naszych podopiecznych.

W ramach realizacji naszego projektu przyznaliśmy 18 zasiłków celowych.

do góry ˆ
Strona finansowana w ramach projektu systemowego:
„Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1