więcej o funduszach »

Opis projektu systemowego 2009


Projekt systemowy
„Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy”

Informacje dotyczące projektu:

Okres realizacji: 01.01.2009 - 31.12.2009
Wartość całkowita projektu w 2008: 146 590,00 zł
Wkład m. st. Warszawy: 15 391,95 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 131 198,05 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe


Realizując w 2009 r. projekt „Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy”, opierając się na doświadczeniach zdobytych podczas realizacji projektu w 2008 r. zdecydowaliśmy się na skorzystanie z możliwości, które dają kontrakty socjalne. Dzięki nim mamy większą możliwość sprostać rzeczywistym potrzebom beneficjentów. W tym roku nasz cel ukierunkowaliśmy na zwiększenie szans na rynku pracy grupy 15 osób oraz ich reintegrację społeczną.

W ramach tego celu ogólnego wyróżniliśmy cele szczegółowe, a mianowicie postawiliśmy na:

 • zwiększenie dostępu do wsparcia psychologicznego, poprzez udział, zależnie od potrzeb odbiorców w terapiach i konsultacjach psychologicznych, odwykowych oraz turnusach rehabilitacyjnych,
 • zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, ułatwiających podjęcie zatrudnienia poprzez wysłanie beneficjentów na wybrane kursy i szkolenia,
 • nabycie wiedzy przez adresatów projektu z zakresu poruszania się po rynku pracy poprzez konsultacje / warsztaty z doradcą zawodowym.

Projekt w 2009 roku skierowaliśmy do 15 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które są w wieku aktywności zawodowej. Realizacja projektu miała wg naszych założeń zaowocować u tych osób wyrównaniem szans w dostępie do rynku pracy.

Wskazaliśmy sobie rezultaty, jakie chcielibyśmy osiągnąć i tak:

 • 15 osób zostanie objętych kontraktami socjalnymi,
 • wobec 15 osób zostaną zastosowane narzędzia aktywnej integracji,
 • 15 osób odbędzie konsultacje z doradcą zawodowym lub psychologiem,
 • 8 osób uzyska certyfikaty ukończenia kursów, czy szkoleń w ramach edukacyjnych narzędzi aktywnej integracji.

Założyliśmy, iż u uczestników projektu:

 • zwiększy się wiedza dotycząca ich własnych predyspozycji zawodowych oraz poruszania się po rynku pracy,
 • zwiększy się gotowość i motywacja do aktywnego poszukiwania pracy,
 • zwiększą się umiejętności społeczne, w tym interpersonalne oraz komunikacyjne,
 • zwiększą się umiejętności radzenia sobie z trudnościami występującymi w rodzinie.
do góry ˆ
Strona finansowana w ramach projektu systemowego:
„Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1