więcej o funduszach »

Opis projektu systemowego CAL


Projekt systemowy
„Tworzenie i Rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

POMOC DLA BLISKICH OSÓB CHORYCH

Informacje ogólne o projekcie:

Celem głównym projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz integracji społecznej.

Projekt realizowany jest przez partnerstwo publiczno-społeczne. Jego liderem (a także beneficjentem projektu) jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Partnerzy to jedenaście organizacji pozarządowych, działających w polu szeroko rozumianej polityki społecznej:

 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Cal,
 • Fundacja Instytut Spraw Publicznych,
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie ,,CENTRUM",
 • Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej ,,FORUM",
 • Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności,
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,
 • Stowarzyszenie Monar,
 • CARITAS Diecezji Kieleckiej,
 • Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA,
 • Stowarzyszenie ,, Otwarte Drzwi"

Zadanie Stowarzyszenia CAL i Instytutu Spraw Publicznych

Stowarzyszenie CAL oraz Instytut Spraw Publicznych realizują wspólnie zadanie, którego celem jest wypracowanie innowacyjnego standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowanie środowiska lokalnego, zorientowanego na aktywizujące wsparcie grup społecznych, środowisk i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Zakłada on wykorzystanie trzech nowych ról zawodowych pracowników socjalnych: animatora, mediatora i lokalnego polityka społecznego, które stworzą nową specjalność: pracownik socjalny- organizator społeczności lokalnej. Cechą tak rozumianego standardu będzie wyprzedzające reagowanie na sytuację społeczno-zawodową osób zagrożonych społeczną marginalizacją. Rozwiązania wypracowane w wyniku prac stanowić będą wkład merytoryczny do projektów aktów prawnych, zwłaszcza w zakresie regulacji prowadzenia pracy socjalnej, zawartych w Ustawie o pomocy społecznej.

do góry ˆ
Strona finansowana w ramach projektu systemowego:
„Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1