więcej o funduszach »

Projekt systemowy
„Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy”

Informacje ogólne:

Starając się by nasza Oferta była jak najpełniejsza i by nasi podopieczni mogli wynosić coraz więcej korzyści z udzielanego przez nas wsparcia Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy włączył się do realizacji projektów systemowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od lipca 2008 roku wdrażamy projekt systemowy „Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy”
Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1.: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Jednym z celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest zwiększenie integracji społecznej beneficjentów ośrodków pomocy społecznej poprzez stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej. Nasze starania będą zmierzały ku temu by beneficjent objęty projektem wykorzystywał własny potencjał i zwiększał swoje możliwości adaptacyjne.

Działania w ramach projektu systemowego kierowane są w szczególności do osób:

 • długotrwale bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
 • po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 1 roku po zwolnieniu),
 • bezdomnych,
 • nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,
 • uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających poddających się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu (do 1 roku od jego zakończenia),
 • młodzieży od 15 do 25 lat pochodzącej ze środowisk stwarzających trudności adaptacyjne.

Realizacja projektów następuje poprzez zawieranie kontraktów socjalnych lub poprzez wdrażanie Programu Aktywności Lokalnej (tzw. PAL).

Kontrakt socjalny - to pisemna umowa, którą zawiera beneficjent z naszym Ośrodkiem. Po przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy z osobą zainteresowaną podpisaniem kontraktu socjalnego zostaje określony sposób współdziałania w rozwiązaniu problemów, z którymi boryka się odbiorca projektu. W ramach kontraktu socjalnego realizowane są następujące działania:

 • praca socjalna mająca na celu wspieranie adresatów projektu w realizacji swoich zobowiązań prowadzących do usamodzielniania się, czy też odzyskiwania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
 • zastosowanie minimum trzech z czterech instrumentów aktywnej integracji dobieranych indywidualnie do potrzeb i możliwości danej osoby,
 • zasiłki i pomoc w naturze.

Program Aktywności Lokalnej – w ramach tego programu działania kierowane są już nie do indywidualnego odbiorcy, a do określonej grupy społeczeństwa w celu stworzenia jej warunków pomocnych w odzyskaniu lub umocnieniu zdolności funkcjonowania w środowisku. W zależności od okoliczności objęta tym programem może zostać określona grupa odbiorców, np. osób zamieszkująca w jednym budynku. Działamy poprzez zastosowanie m. in.:

 • środowiskowej pracy socjalnej, która ma na celu pomoc osobom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
 • instrumentów aktywnej integracji,
 • prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
 • działań o charakterze środowiskowym, polegających m.in. na edukacji społecznej i obywatelskiej, w tym organizowanie spotkań, konsultacji oraz działań edukacyjnych.

Zarówno kontrakty socjalne jak i Program Aktywności Lokalnej realizowane są poprzez następujące instrumenty aktywnej integracji:

 • Aktywizację zawodową - czyli skierowanie na określone zajęcia, staże pracy. Możemy także dofinansować usamodzielnienie ekonomiczne naszych podopiecznych, czy też zmianę miejsca zamieszkania. Wsparcia w tych działaniach mogą udzielać trenerzy pracy oraz doradcy zawodowi.
 • Działania edukacyjne – w przypadku potrzeby uzupełnienia wykształcenia ogólnego istnieje możliwość sfinansowania i skierowania beneficjenta do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. W ramach podnoszenia kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych umiejętności zawodowych istnieje możliwość sfinansowania odpowiednich szkoleń i kursów.
 • Aktywizację zdrowotną - mamy możliwość skierować naszych beneficjentów m. in. na: badania profilaktyczne i specjalistyczne, terapie psychologiczne, terapeutyczne, czy turnusy rehabilitacyjne.
 • Aktywizację społeczną – organizujemy i finansujemy treningi kompetencji i umiejętności społecznych. W przypadku gdy potrzeby naszych podopiecznych tego wymagają mamy również możliwość, na czas odbywania zajęć, sfinansować koszty opieki nad dziećmi, w tym koszty pobytu dziecka w świetlicach, klubach, czy zorganizowanych formach wypoczynku.

Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę na realizację projektu „Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy” na pięć lat, co oznacza, że nasze działania co roku będą powtarzane i wzbogacane, dzięki czemu liczymy, iż systematycznie będzie rosła liczba beneficjentów, którzy dzięki naszej pomocy odnieśli sukces, odnajdując się m. in. na rynku pracy i usamodzielniając się.

Dokładne informacje na temat działań w poszczególnych latach realizacji projektu znajdziecie Państwo poniżej.

Dodatkowych informacji dotyczących realizacji projektu można zasięgnąć u koordynatora projektu pod numerem telefonu 0 698 171 616.

do góry ˆ
Strona finansowana w ramach projektu systemowego:
„Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1