Misja


      bip

dyplom


GP-IX.0050.2285.2012
ZARZĄDZENIE NR 2285/2012
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
dnia 4 kwietnia 2012 r.


w sprawie powołania Dzielnicowych Zespołów Realizacji Programu Profilaktyki i                       Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.1)) oraz części VI ust. 1 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2012, stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXVII/557/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2012 zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Powołuje się Dzielnicowe Zespoły Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, zwane dalej Zespołami.

                 2. Składy poszczególnych Zespołów określają odpowiednio załączniki Nr 1-18 do niniejszego zarządzenia.

         § 2. Traci moc zarządzenie nr 218/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2011 roku.

  § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                                                       Prezydent
                                                                                                                                 Miasta Stołecznego Warszawy
                                                                                                                                  /-/ Hanna Gronkiewicz -Waltz

____________________▪□■□■□▪____________________

Załącznik Nr 8
Do zarządzenia Nr 2285/2012
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 4 kwietnia 2012 r.REMBERTÓW


Skład Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:1. Korzeniowska Krystyna- Przewodnicząca
2. Dubanowska Monika
3. Gburek Andrzej
4. Tudek Cezary
5. Zięcina Michalina