Misja


      bip

dyplom
                PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Zarządzeniem nr 1664/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 25 października 2011 r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Siedzibą Zespołu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, ul. Plutonowych 10, 04 – 404 Warszawa, który na mocy art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy wchodzi 10 osób. Są to przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej oraz Kuratorskiej Służby Sądowej. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 23 listopada 2011 r. Podstawę prawną funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych stanowi art. 9a – 9d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów takich jak jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe i in. oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, składające się z przedstawicieli ww. podmiotów. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę ,,Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedurę ,,Niebieskie Karty" oraz wzory formularzy ,,Niebieska Karta" wypełnianych przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).